برنامه بدست اوردن حجم با استفاده از مونتکارلو

برنامه بدست اوردن حجم با استفاده از مونتکارلو

فرترن ۹۵

(fortran95)-plato

فایل به صورت save plato-fortran 95

نوت قابل ویرایش

 

توضیحات:تنها با کپی کردن در فورترن۹۵-plato برنامه را اجرا کنید

150,000 ریال – خرید