حل معادله پواسون یک بعدی در فرترن

حل معادله پواسون یک بعدی در فرترن

 

فرترن ۹۵-fortran95.plato

 

برنامه از روش ماتریس سه قطری حل شده است

300,000 ریال – خرید