محاسبه انتگرال با استفاده از مونت کارلو

نام:محاسبه انتگرال با استفاده از مونت کارلو

MonteCarloIntegration

 

Calculate the integration of f(x) over [a,b] using Monte Carlo method

فورترن۹۵-plato,f95

 

توضیحات:تابع را مشخص میکنید و انتگرال را حساب میکند.

 

تنها با کپی کردن فایل نوت در f95 برنامه را اجرا کنید

 

100,000 ریال – خرید